Algemene voorwaarden

Deze website is eigendom van Wondering bv.

Hoofdkantoor: Burggravenlaan 321, 9000 Gent
Telefoon: +32 (0)9 222 93 95
E-mail: info@wondering.be
Ondernemingsnummer: BE 0424.505.256


1. Algemeen

1.1 Onderhavige algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle activiteiten van de besloten vennootschap “WONDERING”, met zetel te 9000 Gent, Burggravenlaan 321, België, BTW BE-0424.505.256, RPR Gent, afdeling Gent (hierna “WONDERING”).

1.2 WONDERING bestaat uit een team van experts in creatieve communicatie en is gespecialiseerd in het ontwerpen en realiseren van (totaal)projecten en/of opdrachten waarbij in opdracht van de Klant een verhaal op maat van het doelpubliek wordt ontworpen en/of gerealiseerd. De door de Klant geplaatste bestellingen/opdrachten kunnen zowel bestaan uit de levering van diensten, als de levering van goederen door WONDERING en/of een combinatie van beide. Zo bestaan de activiteiten van WONDERING voornamelijk uit ontwerpen/realisaties op inhoudelijk, ruimtelijk, visueel en coördinerend niveau en kunnen deze zowel bestaan uit ontwerpen en/of realisaties van totaalprojecten, afzonderlijke opdrachten en het leveren van support- of consultancydiensten. Meer informatie over de diverse activiteiten van WONDERING zijn terug te vinden op de Website.

1.3 Doorheen onderhavige algemene voorwaarden worden navolgende definities gehanteerd:

 • AV”: Onderhavige algemene voorwaarden;
 • Klant”: Elke overheidsinstantie en rechtspersoon, evenals elke persoon die in naam of voor rekening van een overheidsinstantie/rechtspersoon een bestelling/opdracht plaatst bij WONDERING;
 • Milestones”: Mijlpalen die gebruikt worden om bepaalde specifieke punten in een project te markeren (zoals maar niet beperkt tot: voorontwerp, ontwerp, definitief ontwerp, realisatie, oplevering en nazorg);
 • Intellectuele Eigendomsrechten”: alle intellectuele, industriële en andere eigendomsrechten (ongeacht of deze geregistreerd zijn of niet), met inbegrip van maar niet beperkt tot auteursrechten, naburige rechten, merken, handelsnamen, logo’s, tekeningen, modellen of aanvragen tot registratie als tekening of model, octrooien, aanvragen tot octrooien, domeinnamen, knowhow, alsmede rechten op databanken, computerprogramma’s en halfgeleiders;
 • Website”: www.wondering.be.

2. Toepassingsgebied AV

2.1 Alle commerciële relaties, zowel de huidige als de toekomstige, tussen WONDERING en de Klant, worden beheerst door (in hiërarchisch dalende volgorde): (i) het tussen WONDERING en de Klant overeengekomen bestek (indien van toepassing), (ii) de schriftelijke overeenkomst tussen WONDERING en de Klant, (iii) de schriftelijke of elektronische bestelbon uitgaande van WONDERING, (iv) de door de Klant ondertekende of anderszins aanvaarde offerte uitgaande van WONDERING, (v) deze AV, (vi) het Belgische recht.

2.2 WONDERING verbindt zich ertoe om voorafgaandelijk aan de totstandkoming van de overeenkomst de AV ter kennis te brengen aan de Klant. Door het aansluitend plaatsen van een bestelling, erkent de Klant bijgevolg kennis genomen te hebben van deze AV en deze te aanvaarden. De AV hebben steeds voorrang op deze van de Klant, zelfs indien deze bepalen dat zij als enige gelden.

2.3 In het geval WONDERING optreedt als onderaannemer, zijn de AV integraal van toepassing ten aanzien van de hoofdaannemer met uitzondering van de betalingsmodaliteiten wanneer deze bindend tussen de hoofdaannemer en de eindklant zouden zijn overeengekomen.

2.4 Het (herhaaldelijk) niet-toepassen door WONDERING van enig recht, kan slechts worden beschouwd als het dulden van een bepaalde toestand en ontneemt WONDERING niet het recht dit later in te roepen.

2.6 WONDERING behoudt zich het recht voor om haar AV op ieder moment aan te passen of te wijzigen na voorafgaande schriftelijke kennisgeving aan de Klant.

2.7 De eventuele nietigheid van één of meerdere bedingen uit deze AV of een gedeelte daarvan, doet geen afbreuk aan de geldigheid van de andere clausules en/of de rest van de bepaling in kwestie. In zulk geval zullen WONDERING en de Klant trachten de nietige bepaling te vervangen door een equivalente bepaling. Komen partijen niet tot een akkoord, dan kan de bevoegde rechter de nietige bepaling matigen tot wat (wettelijk) is toegelaten.

3. Publicitaire aankondigingen

Nieuwsbrieven, (presentatie)brochures, publicitaire aankondigingen, alsook de vermeldingen op de Website en op de social media van WONDERING (zoals Twitter, Instagram, LinkedIn en YouTube) zijn geheel vrijblijvend en slechts te beschouwen als een uitnodiging tot het plaatsen van een bestelling/opdracht door de Klant. 

4. Offertes

4.1 Een offerte is slechts geldig voor de specifieke bestelling/opdracht waarop ze betrekking heeft en geldt dus niet automatisch voor volgende bestellingen/opdrachten. De wijziging van de bestelling/opdracht door de Klant heeft, behoudens indien schriftelijk overeengekomen, het verval van de offerte tot gevolg. Indien de bestelling/opdracht is onderverdeeld in verschillende Milestones zullen deze uitdrukkelijk worden weergegeven in de offerte.

4.2 Een offerte geldt slechts voor de duur die erop wordt vermeld, en, bij gebreke hieraan, voor een duur van dertig (30) kalenderdagen.

4.3 De prijsinschatting zoals weergegeven in de offerte geldt slechts op voorwaarde dat de Klant alle gegevens en instructies, noodzakelijk of nuttig voor de uitvoering van de bestelling/opdracht, heeft meegedeeld aan WONDERING.

5. Totstandkoming overeenkomst

5.1 De overeenkomst komt pas tot stand door (het volgende bij gebreke aan het vorige) (i) de ontvangst door WONDERING van het gunningsverslag en het bevel van aanvang bij het doorlopen van een aanbestedingsprocedure (indien van toepassing), (ii) de schriftelijke of elektronische orderbevestiging uitgaande van een persoon bevoegd om WONDERING te verbinden, (iii) de ondertekening door de Klant van de offerte uitgaande van WONDERING, (iv) begin van uitvoering van de bestelling/opdracht door WONDERING.

5.2 Eventuele wijzigingen of aanvullingen – na totstandkoming van de overeenkomst – zijn slechts geldig na schriftelijk akkoord van beide partijen (cfr. Art. 8). Bij ontstentenis van voormeld schriftelijk akkoord, wordt ervan uitgegaan dat deze zijn uitgevoerd conform de (mondelinge) instructies van de Klant.

5.3 WONDERING behoudt zich het recht voor om bijkomende informatie op te vragen aangaande de Klant, diens activiteiten of kredietwaardigheid en om de uitvoering van de bestelling/opdracht te weigeren of op te schorten, dan wel de integrale voorafbetaling, betaling in schijven of een voorschot te eisen. 

6. Annulering

6.1 Annulering door de Klant
Bij schriftelijke annulering van de overeenkomst middels aangetekend schrijven door de Klant, is WONDERING gerechtigd om alle kosten voor reeds geleverde prestaties, goederen en/of Milestones (waarbij elke Milestone waarvan de uitvoering door WONDERING werd aangevangen, geacht wordt volledig gepresteerd te zijn) aan de Klant aan te rekenen, ongeacht of deze reeds werden gefactureerd, verhoogd met een forfaitaire schadevergoeding gelijk aan 10% van de prijs, met een minimum van € 5000 (excl. BTW), en dit onverminderd het recht op vergoeding van hogere bewezen schade. Niet-geleverde prestaties, goederen en/of Milestones waarvan de uitvoering door WONDERING nog niet is aangevangen, zullen niet in rekening worden gebracht.

6.2 Annulering door WONDERING
Na het sluiten van een overeenkomst kan WONDERING de overeenkomst niet (geheel of gedeeltelijk) kosteloos annuleren, tenzij:

 • wanneer WONDERING zich omwille van objectieve redenen niet (langer) in staat ziet om uitvoering te geven aan de overeenkomst (bijvoorbeeld wanneer WONDERING na onderzoek vaststelt dat een bepaald resultaat niet kan worden behaald of dat een bepaald goed met de specifieke vereisten gesteld door de Klant niet kan worden ontwikkeld). WONDERING zal de Klant in dit geval zo snel mogelijk op de hoogte brengen. Enkel wanneer geen alternatieve oplossing voorhanden is, kan WONDERING de overeenkomst annuleren en zullen de reeds betaalde sommen binnen de 14 kalenderdagen terugbetaald worden aan de Klant. In geen geval kan dergelijke situatie het recht inhouden voor de Klant om een schadevergoeding te vorderen van WONDERING; of,
 • wanneer deze is gebaseerd op foutieve informatie van de Klant dan wel wanneer WONDERING vermoedt dat de Klant beroep doet op WONDERING omwille van redenen die niet als objectief redelijk en aanvaardbaar kunnen worden beschouwd. In dergelijk geval is de Klant de schadevergoeding overeenkomstig Art. 6.1 verschuldigd aan WONDERING.

7. Prijs

7.1 Alle prijzen zijn in euro en zijn exclusief BTW en andere taksen en heffingen.

7.2 Bijkomende kosten, zoals in voorkomend geval leveringskosten, transportkosten, handling fee en (eventuele) verzekeringskosten, zullen – indien deze niet in de prijs zijn inbegrepen – afzonderlijk worden vermeld.

7.3 De Klant wordt voorafgaandelijk middels de offerte op de hoogte gebracht van de verschillende Milestones en de samenstellende bestanddelen op basis waarvan de prijs wordt berekend.

7.4 WONDERING houdt zich het recht voor om haar prijzen aan te passen in verhouding tot de evolutie van de lonen en sociale lasten wanneer op datum van facturering minstens de kostprijsfactor is verhoogd ten opzichte van de datum van de offerte. Deze herziening gebeurt op basis van de volgende formule:

P = p * (0.8 * s/S + 0.2)

Waarin:

P = de factuurprijs (incl. prijsstijging)

p = de oorspronkelijke prijs zoals voorzien in de offerte

S = het gemiddeld uurloon bepaald door het Paritair Comité van WONDERING van kracht op de datum van de offerte, verhoogd met het op die datum door de FOD Economie aanvaarde totaalpercentage van de sociale lasten en verzekeringen

s = dit uurloon van kracht op de datum van facturatie, verhoogd met het op die datum door de FOD Economie aanvaarde totaalpercentage van de sociale lasten en verzekeringen

8. Min- en meerwerken

8.1 Wijzigingen en/of aanvullingen aan een bestelling/opdracht als gevolg van (i) instructie(s) van de Klant, (ii) onvoorziene omstandigheden of (iii) om het even welke andere reden – zijn enkel mogelijk in onderling schriftelijk akkoord tussen WONDERING en de Klant. WONDERING zal zich binnen de mate van het mogelijke steeds flexibel opstellen en deze wijzigingen/aanvullingen waar mogelijk proberen te aanvaarden, maar kan in geen geval verplicht zijn om deze ook effectief door te voeren indien zij dit niet uitdrukkelijk heeft bevestigd. Dergelijke wijzigingen zullen door WONDERING worden verrekend op basis van de gebruikelijke uitvoeringsprijzen. WONDERING en de Klant zullen hun akkoord hieromtrent schriftelijk bevestigen.

8.2 De hieraan verbonden min- en of meerkosten worden automatisch gecompenseerd en verrekend opzichtens elkaar. WONDERING zal in dit kader steeds de nodige transparantie hanteren.

8.3 Meerwerken die geen betrekking hebben op de bestelling/opdracht, zullen het voorwerp uitmaken van een afzonderlijke af te sluiten overeenkomst tussen WONDERING en de Klant.

9. Elektronische facturatie

Door het plaatsen van een bestelling/opdracht, verklaart de Klant zich uitdrukkelijk akkoord met het gebruik van elektronische facturatie door WONDERING, behoudens schriftelijke afwijking tussen partijen.

10. Betaling

10.1 Onverminderd Art. 5.3 en tenzij wanneer uitdrukkelijk anders overeengekomen, zijn de facturen van WONDERING door de Klant integraal betaalbaar (via overschrijving) binnen de 30 kalenderdagen volgende op factuurdatum en zonder korting op factuurdatum.

10.2 Indien de offerte is opgedeeld in verschillende Milestones, behoudt WONDERING zich het recht voor om na het behalen van een Milestone het deel van de prijs dat op de Milestone betrekking heeft te factureren aan de Klant.

10.3 Facturen kunnen door de Klant enkel geldig worden geprotesteerd bij aangetekende brief binnen de 8 kalenderdagen volgend op factuurdatum en met vermelding van factuurdatum, -nummer en een gedetailleerde motivering. Dergelijk protest ontheft de Klant in geen geval van zijn betalingsverplichtingen.

10.4 De onvoorwaardelijke betaling van een deel van een factuurbedrag geldt als uitdrukkelijke aanvaarding van het corresponderende deel van de factuur.

10.5 Deelbetalingen door de Klant worden steeds aanvaard onder alle voorbehoud en zonder enige nadelige erkentenis, en eerst toegerekend op de inningskosten, vervolgens op het schadebeding, de vervallen rente en ten slotte op de hoofdsom, dewelke bij voorrang wordt toegerekend op de oudste openstaande hoofdsom.

10.6 Indien WONDERING optreedt als hoofdaannemer bij een opdracht/bestelling, zal zij in geen geval gehouden zijn tot voorfinanciering van de (voorschot)facturen van de onderaannemers en zal zij aldus gerechtigd zijn om deze steeds over te maken aan de Klant met het oog op de tijdige betaling ervan door de Klant.

11. Gevolgen van niet- of niet-tijdige betaling

11.1 Ingeval van niet- of niet-tijdige betaling van (al dan niet een deel van) de factuur op de vervaldag door de Klant:

 • Wordt van rechtswege, zonder voorafgaande ingebrekestelling, een nalatigheidsinterest aangerekend van 1% per achterstallige maand, waarbij elke begonnen maand als volledig verlopen wordt beschouwd. Bovendien wordt het verschuldigde bedrag verhoogd met alle inningskosten van WONDERING verbonden aan de invordering van de schuld, alsook met 10 % van de prijs (excl. BTW), met een min. van € 200, ten titel van forfaitaire schadevergoeding, onverminderd het recht op vergoeding van hogere bewezen schade;
 • Behoudt WONDERING zich het recht voor om elke verdere prestatie onmiddellijk stop te zetten en om zonder enige ingebrekestelling andere bestellingen/opdrachten als opgeschort dan wel geannuleerd te beschouwen, in welk geval de Klant een schadevergoeding is verschuldigd, zoals bepaald in Art. 6.1, en dit onverminderd het recht op vergoeding van hogere bewezen schade; en,
 • Brengt dit de onmiddellijke opeisbaarheid mee van alle andere facturen, zelfs deze die nog niet vervallen zijn en vervallen alle toegestane betalingsvoorwaarden.

11.2 Hetzelfde geldt ingeval van dreigend faillissement, gerechtelijke of minnelijke ontbinding, staking van betaling, alsook bij elk ander feit wijzend op de insolvabiliteit van de Klant.

12. Uitvoering van de overeenkomst door Wondering

12.1 WONDERING is enkel gebonden tot uitvoering van de diensten of levering van de goederen zoals specifiek en schriftelijk overeengekomen. Alle diensten en/of goederen die niet expliciet werden voorzien zullen worden beschouwd als meerwerken onder toepassing van Art. 8.

12.2 WONDERING zal steeds de gepaste zorgvuldigheid en goede trouw aan de dag leggen en zal de bestelling/opdracht altijd naar best inzicht en vermogen uitvoeren.

12.3 Indien de uitvoering van de bestelling/opdracht is opgedeeld in verschillende Milestones, zal WONDERING deze uiteenzetten tijdens een startvergadering waarbij de concrete uitwerking van het project met de Klant wordt besproken. Gedurende de uitvoering van de bestelling/opdracht zal WONDERING op regelmatige tijdstippen overlegvergaderingen inplannen met de Klant teneinde het verloop van het project nader te bespreken.

12.4 De Klant erkent uitdrukkelijk dat oplagen van drukwerk steeds indicatief zijn en dat de door de drukker aangeduide marge van 2% in meer of min louter als indicator wordt aangegeven.

12.5 Indien de uitvoering van de bestelling/opdracht tevens de levering van goederen door WONDERING aan de Klant omvat, gelden de navolgende voorwaarden:

 • Tenzij uitdrukkelijk indien anders overeengekomen, worden goederen steeds Ex Works (Incoterms® 2020) geleverd op het door de Klant opgegeven leveringsadres (bij levering in België). De overdracht van risico voor beschadigingen, vernietigingen en verdwijningen met betrekking tot de geleverde goederen gaat bijgevolg over op het ogenblik van de effectieve levering;
 • De manier waarop het transport plaatsvindt en op wie zij hiervoor beroep doet, wordt door WONDERING zelf bepaald.
 • De Klant erkent uitdrukkelijk dat er geen all-risk transportverzekering wordt afgesloten ten gunste van haar maar dat het transport louter gedekt wordt door de standaard transportverzekering van de transporteur. Indien gewenst kan de Klant een bijkomende transportverzekering afsluiten waarvoor de meerkosten afzonderlijk zullen worden aangerekend.

12.6 De Klant is gehouden tot een vlotte samenwerking en de nodige ondersteuning bij de voorbereiding en uitvoering van de bestelling/opdracht door WONDERING. Dit omvat onder meer (maar is niet beperkt tot):

 • Het verstrekken van alle noodzakelijke gegevens, documenten en input (inclusief, wanneer van toepassing, alle inhoud, met name verhalen, context, etc.);
 • Het geven van de nodige specificaties en instructies omtrent de invulling van de bestelling/opdracht;
 • Het geven van de nodige inlichtingen omtrent de locatie waar de bestelling/opdracht dient uitgevoerd te worden en de vrije toegang tot de locatie op de gevraagde tijdstippen.

WONDERING is er niet toe gehouden om de juistheid van de door de Klant verstrekte gegevens te controleren en is aldus gerechtigd om zich hier zonder meer op te baseren. De Klant is ten allen tijde verantwoordelijk voor de juistheid en volledigheid hiervan en vrijwaart WONDERING voor aanspraken hieromtrent. 

12.7 WONDERING verleent de diensten op zelfstandige basis. Deze onafhankelijke samenwerking tussen WONDERING en de Klant brengt geen enkele band van ondergeschiktheid met zich mee.

12.8 De Klant erkent dat WONDERING – behoudens indien uitdrukkelijk schriftelijk overeengekomen en onderhavig aan bijkomende facturatie - niet verplicht is om geleverde plannen, bestanden en/of documenten met betrekking tot de bestelling/opdracht langer dan twee (2) jaar bij te houden.

12.9 WONDERING behoudt zich het recht voor de uitvoering van de overeenkomst (gedeeltelijk) uit te besteden aan onderaannemers.

12.10 De toepassing van een anticipatieve ontbinding door de Klant op grond van artikel 5.90, tweede lid BW wordt uitdrukkelijk uitgesloten.

13. Termijnen van leveringen en uitvoering

13.1 In de gevallen waarin de Klant een levering en/of uitvoering van een dienst en/of product vraagt binnen een bepaalde termijn of tegen een bepaalde datum of wanneer WONDERING zelf een leverings- of uitvoeringstermijn of datum aangeeft, tracht WONDERING te allen tijde om de overeengekomen leverings- of uitvoeringstermijnen, waaronder deadlines (al dan niet gekoppeld aan Milestones), na te leven. In elk geval verbindt WONDERING zich ertoe om de Klant onverwijld in kennis te stellen indien een leverings- en/of uitvoeringstermijn overschreden zal worden. Behoudens indien uitdrukkelijk anders overeengekomen, zijn deze termijnen evenwel louter indicatief en altijd bij benadering.

13.2 De overschrijding van de voorziene termijn of datum kan, behoudens indien uitdrukkelijk anders overeengekomen, geen aanleiding geven tot verbreking, annulering of beëindiging van de overeenkomst ten laste van WONDERING, indeplaatstelling of enige boete of schadevergoeding van welke aard ook. Overschrijding van de leveringstermijn of –datum ontheft de Klant niet van diens verplichtingen.

13.3 De leverings- en uitvoeringstermijnen vervallen automatisch, in geval:

 • WONDERING niet tijdig beschikt over alle noodzakelijke gegevens, specificaties en/of instructies van de Klant;
 • Er in hoofde van de Klant nog uitstaande vorderingen zijn;
 • Van een wijziging van de bestelling/opdracht door de Klant (tenzij indien schriftelijk overeengekomen cfr. Art. 8);
 • Indien de locatie door de Klant niet ter beschikking wordt gesteld aan WONDERING op de overeengekomen tijdstippen. 

13.4 WONDERING is in geen geval aansprakelijk voor vertragingen in de levering, opgelopen als gevolg van het in gebreke blijven van leveranciers van WONDERING, de Klant of enige andere derde.

14. Klachten

14.1 Klachten met betrekking tot de uitvoering van diensten moeten door de Klant uiterlijk binnen een termijn van 8 kalenderdagen na volledige uitvoering van de dienst door WONDERING schriftelijk of elektronisch aan WONDERING worden gemeld. Indien de bestelling/opdracht is opgedeeld in verschillende Milestones, is de Klant gehouden de correcte uitvoering van de Milestones onverwijld na de voltooiing te controleren en klachten uiterlijk binnen een termijn van 8 kalenderdagen na de voltooiing van de Milestone schriftelijk of elektronisch aan WONDERING te melden. WONDERING kan niet (meer) aansprakelijk gesteld worden voor klachten m.b.t. reeds aanvaarde Milestones.

14.2 De Klant moet bij de levering van goederen, de goederen dadelijk na afhaling/levering verifiëren, onder meer (doch niet uitsluitend) met betrekking tot conformiteit, juiste hoeveelheden, zichtbare gebreken, laattijdige levering e.d.m. Klachten met betrekking tot goederen worden enkel in aanmerking genomen indien de Klant deze heeft vermeld op de afgetekende leveringsbon of deze, bij gebreke aan leveringsbon, schriftelijk of elektronisch aan WONDERING overmaakt binnen een termijn van vierentwintig (24) uur nadat de goederen zijn afgehaald/geleverd. De garantietermijnen van de leveranciers van WONDERING vinden toepassing.

14.3 In ieder geval dienen klachten steeds schriftelijk of elektronisch te worden overgemaakt aan WONDERING, met identificatie van de betrokken goederen/diensten en een gedetailleerde motivering van de klacht. Bij gebreke aan tijdige schriftelijke kracht wordt de klacht geachte de geleverde goederen/diensten onherroepelijk te aanvaarden.

14.4 Na het constateren van enige tekortkoming of een beweerde gebrek, is de Klant verplicht om al het redelijkerwijze mogelijke te doen en te laten doen ter voorkoming van (verdere) schade.

14.5 WONDERING behoudt zich het recht voor om samen met de Klant, ter plaatse de gebreken te gaan vaststellen en de oorzaak ervan na te gaan.

14.6 De Klant is gehouden tot vergoeding van de kosten gemaakt naar aanleiding van onterechte klachten.

15. Aansprakelijkheid

15.1 In geval van tijdige en geldige klacht, verbindt WONDERING zich ertoe om de klacht tijdig te verhelpen. De aansprakelijkheid van WONDERING beperkt zich in elk geval – naar eigen keuze en inzicht van WONDERING – tot het (opnieuw) leveren van de ontbrekende of zichtbaar gebrekkige goederen of het (opnieuw) uitvoeren van de ontbrekende of zichtbaar gebrekkige diensten.

15.2 In ieder geval zal de aansprakelijkheid van WONDERING nooit verder reiken dan het laagste bedrag van volgende bedragen (i) de factuurwaarde van de ontbrekende of zichtbaar gebrekkige goederen, diensten en/of Milestone, (ii) het bedrag uitbetaald door de verzekeraar(s) van WONDERING.

15.3 De aansprakelijkheid van WONDERING is beperkt tot de aansprakelijkheid die dwingend door de wet is opgelegd.

15.4 WONDERING zal in geen geval aansprakelijk zijn voor:

 • Indirecte of onrechtstreekse schade (zoals, maar niet beperkt tot inkomstenderving en schade aan derden of enige vervolgschade door goederen veroorzaakt);
 • Bijkomende schade ontstaan door verder gebruik of verdere toepassing door de Klant en/of het doelpubliek na vaststelling van het gebrek;
 • (Additionele) schade, veroorzaakt door het niet naleven van de instructies van WONDERING (bv. via de gebruikshandleiding);
 • Schade veroorzaakt door onoordeelkundig gebruik en/of verwerking (incl. niet-naleving van de gebruikshandleiding) van de goederen en/of diensten;
 • Schade en/of gebreken die rechtstreeks of onrechtstreeks worden veroorzaakt door een daad van de Klant of van een derde, ongeacht of deze worden veroorzaakt door een fout of nalatigheid;
 • Normale slijtage, onjuiste behandeling, buitengewone belasting, externe invloeden;
 • Schade ontstaan door verkeerde, onbetrouwbare, onvolledige of laattijdige instructies van de Klant;
 • Schade veroorzaakt door enig gebruik van de goederen en/of diensten door de Klant of een door hem aangestelde derde voor een ander doel dan het doel waarvoor ze zijn ontwikkeld of bestemd;
 • Beweerde gebreken gebaseerd op subjectieve gegevens, zoals persoonlijke smaak of voorkeuren;
 • Schade veroorzaakt door overmacht of hardship cfr. Art. 16.

15.5 De aansprakelijkheid van WONDERING kan enkel weerhouden worden door de rechtstreekse Klant van WONDERING en niet door derden.

16. Overmacht/hardship

16.1 Partijen zijn niet aansprakelijk voor een tekortkoming in de nakoming van hun verplichtingen die veroorzaakt zijn door overmacht of hardship. Worden conventioneel beschouwd als gevallen van overmacht of hardship: alle omstandigheden die op het ogenblik van het sluiten van de overeenkomst redelijkerwijze onvoorzienbaar waren en onvermijdbaar zijn, en die in hoofde van WONDERING de onmogelijkheid creëren om de overeenkomst uit te voeren of die de uitvoering van de overeenkomst financieel of anderszins zwaarder of moeilijker zouden maken dan normaal voorzien is (zoals maar niet beperkt tot oorlog, natuuromstandigheden, brand, inbeslagname, vertragingen bij of faillissement van derde partijen waarop WONDERING beroep doet, algemene schaarste aan grondstoffen of goederen, personeelstekort, staking, lock-out, bedrijfsorganisatorische omstandigheden en dreiging en daden van terrorisme).

16.2 Voormelde situaties geven WONDERING het recht de herziening en/of schorsing te vragen van (delen van) de overeenkomst door eenvoudige schriftelijke betekening aan de Klant, zonder dat zij enige schadevergoeding verschuldigd is of kan zijn. Indien de situatie van overmacht en/of hardship langer dan 2 maanden aanhoudt, hebben partijen het recht (delen van) de overeenkomst te beëindigen zonder enige schadevergoeding verschuldigd te zijn.

16.3 In elk geval is de schuldenaar verplicht om de schuldeiser op de hoogte te brengen van de overmacht of hardship binnen een redelijk termijn.


17. Vertrouwelijkheid & Intellectuele Eigendomsrechten 

17.1 Partijen mogen de door de wederpartij verstrekte gegevens – ongeacht of deze schriftelijk, digitaal of mondeling werden verkregen – niet kopiëren of gebruiken voor andere doeleinden dan waarvoor zij zijn bestemd, noch aan derden tonen, behoudens met voorafgaandelijke schriftelijke toestemming van de wederpartij of van zodra de gegevens publiek toegankelijk zijn geworden. De verplichting tot vertrouwelijkheid blijft gelden na afloop van de overeenkomst tussen WONDERING en de Klant, minstens tot de desbetreffende gegevens, zonder fout van de wederpartij, publiekelijk gekend zijn.

17.2 Tenzij uitdrukkelijk anders overeengekomen, behoudt WONDERING de auteursrechten en alle Intellectuele Eigendomsrechten op de verstrekte adviezen, concepten, tekeningen, plannen, modellen, prototypes, en dit ongeacht of hiervoor aan de Klant kosten in rekening werden gebracht. De Klant krijgt een niet-exclusief en niet-overdraagbaar gebruiksrecht op de verstrekte adviezen, concepten, tekeningen, plannen, modellen, prototypes, die haar door WONDERING werden bezorgd.

17.3 De Klant garandeert dat de door haar verstrekte gegevens geen inbreuk uitmaken op Intellectuele Eigendomsrechten van derden en vrijwaart WONDERING voor alle aanspraken van derden hieromtrent.

17.4 Indien WONDERING bij de uitvoering van de bestelling/opdracht gebruik maakt van door de Klant aangeleverde documenten, logo’s en/of (beeld) merken (incl. specifieke lettertypes, fonts, kleuren) verleent de Klant aan WONDERING een licentie, alsook het recht om sublicenties te geven aan de onderaannemers van WONDERING op de door de Klant aangeleverde documenten, logo’s en (beeld) merken.

17.5 Elke inbreuk op dit artikel geeft aanleiding tot betaling van een forfaitaire schadevergoeding aan WONDERING gelijk aan 30% van de prijs van de bestelling/opdracht, onverminderd het recht op hoger bewezen schade. In geen geval zal WONDERING aansprakelijk zijn ten aanzien van enige derde of voor enige schade die ontstaat, wanneer de Klant dit artikel niet naleeft.

18. Privacy

18.1 De verwerking van persoonsgegevens door WONDERING betreffende een (potentiële) Klant en/of haar personeel vindt plaats conform de bepalingen van de privacyverklaring van WONDERING, dewelke kan geconsulteerd worden op de Website. In dit kader, treedt WONDERING op als verwerkingsverantwoordelijke. Deze privacyverklaring bevat onder meer informatie over de persoonsgegevens die WONDERING verzamelt, alsook over de wijze waarop WONDERING deze gebruikt en verwerkt. Door een overeenkomst af te sluiten met WONDERING, erkent de Klant kennis genomen te hebben van deze privacyverklaring en deze te aanvaarden.

18.2 Indien WONDERING bij de uitvoering van de bestelling/opdracht persoonsgegevens van de Klant dient te verwerken, verbindt zij zich ertoe om de privacywetgeving steeds te zullen naleven.

19. Netting

In overeenstemming met de bepalingen van de Belgische Wet op de Financiële Zekerheden van 15 december 2004 compenseren en verrekenen WONDERING en de Klant automatisch en van rechtswege alle actueel bestaande en toekomstige schulden ten opzichte van elkaar. Deze schuldvergelijking zal in elk geval tegenstelbaar zijn aan de curator en de overige samenlopende schuldeisers, die zich dus niet zullen kunnen verzetten tegen de door partijen doorgevoerde schuldvergelijking.

20. Rechtskeuze en bevoegde rechtbanken

20.1 Geschillen behoren tot de uitsluitende bevoegdheid van de rechtbanken van het arrondissement waar WONDERING haar maatschappelijke zetel heeft, tenzij WONDERING hiervan uitdrukkelijk afwijkt.

20.2 Het Belgisch recht is van toepassing.

21. Taal

De oorspronkelijke taal van deze AV is het Nederlands. Vertalingen vormen steeds louter een toegift naar de Klant. In het geval van tegenstrijdigheden, zal de Nederlandse versie steeds prevaleren.

Wij en geselecteerde partners gebruiken cookies of vergelijkbare technologie als aangegeven in het cookiebeleid. U kunt toestemming geven voor het gebruik van deze technologie door deze kennisgeving te sluiten.

Bailleul ontwerpbureau wordt wondering